Mate|Aangifte|Algemeen:Rekeningnummers

Op het tabblad 'Rekeningnummers' worden alle relevante rekening- en rubrieknummers opgegeven welke van belang zijn voor de BTW-Aangifte en de optionele doorboeking via memoriaal.

InstelAangifteRekeningnummers.jpg (52092 bytes)

BTW rekeningen
Af te dragen BTW Hoog:

Vul hier het rekeningnummer in waarop het bedrag van de BTW wordt geboekt over geleverde diensten of goederen belast met het hoge tarief. Dit rekeningnummer is meestal reeds ingevuld omdat het tevens benodigd is in Account en/of Order/Invoice.
Af te dragen BTW Laag:
Vul hier het rekeningnummer in waarop het bedrag van de BTW wordt geboekt over geleverde diensten of goederen belast met het lage tarief. Dit rekeningnummer is ook meestal al ingevuld.
Te vorderen BTW:
Vul hier het rekeningnummer in waarop de voorbelasting wordt geboekt. De voorbelasting is het bedrag aan BTW dat (zakelijke) leveranciers van diensten of goederen in rekening brengen en welk bedrag als zodanig op een uitgereikte nota of bon met de letters 'BTW' staat aangegeven.

BTW aangifte doorboeken
Indien deze keuze wordt aangevinkt dan wordt via Mate|Verwerk|Fiatteer tevens een memoslip aangemaakt waarmee de te betalen BTW kan worden doorgeboekt in de administratie. Met het daadwerkelijke doorboeken (muteren) van de slip kan het best gewacht worden totdat de belastingdienst bevestigd heeft dat de verzonden BTW-Aangifte en eventuele Opgave ICL op correcte wijze zijn ontvangen.

Boeken op BTW rekeningen
Indien deze keuze is aangevinkt dan worden de in de BTW-Aangifte opgegeven bedragen voor Omzetbelasting Hoog, Laag en Voorbelasting i.p.v. op Betaalde BTW, geboekt op de rekeningnummers voor resp. Af te dragen BTW Hoog, Af te dragen BTW Laag en Te vorderen BTW. Deze keuze is alleen beschikbaar indien de vorige keuze (BTW aangifte doorboeken) is aangevinkt.

Doorboekrekeningen
Ontvanger (Crediteur):

Vul hier het rekeningnummer in van de Ontvanger in de rubriek crediteuren. Indien een rekening voor de Ontvanger nog niet bestaat dan kan deze geopend worden via: Account|Schema|Grootboek Openen. Door het bedrag van de te betalen BTW in de crediteuren te boeken kan tevens de betaling elektronisch met het correcte betalingskenmerk worden verwerkt. Hiervoor is de optie ePay noodzakelijk. Indien de Aangifte resulteert in terug te vragen bedrag dan wordt dit bedrag uiteraard niet meegnomen in de automatische betaling. Het t.z.t. te ontvangen bedrag dient dan afgeboekt worden op het rekeningnummer van de Ontvanger. Er kan i.p.v. een crediteurenrekening een ander rekeningnummer gekozen worden waarmee een schuld of verplichting (Balans Passiva) wordt weergegeven. In dat geval wordt de BTW schuld niet meer automatisch betaald.
Betaalde BTW:
Hier dient het rekeningnummer voor de betaalde BTW ingevuld te worden. Het verdient aanbeveling om deze rekening altijd in te vullen ook indien 'Boeken op BTW rekeningen' is aangevinkt. In voorkomende gevallen wordt dan de BTW buiten Hoog, Laag en Voorheffing op deze rekening geboekt.
Betalingsverschillen:
Op deze rekening worden de betalingsverschillen geboekt. Betalingverschillen kunnen ontstaan indien de keuze: BTW afronden op invulformulier niet is aangevinkt. In dat geval wordt het invulformulier gevuld of kan worden ingevuld met bedragen met een nauwkeurigheid van 2 decimalen. Na Akkoord worden de bedragen naar beneden afgerond en het betalen bedrag berekend. Dit te betalen afgeronde bedrag wordt op de Ontvanger geboekt en de niet afgeronde bedragen op de tegenrekeningen en het verschil op betalingsverschillen.

Marge volgens globalisatie methode
Het toepassen van de margeregeling is gebaseerd op mutaties op rekeningen uit de rubrieken Inkoop Marge en Verkoop Marge. Deze rubrieken kunnen hier voor dit doel worden gereserveerd. De marge regeling wordt toegepast door alle mutaties (m.u.v. memoriaal) die niet eerder zijn aangegeven en waarvan de (boekingsstuk)datum ligt voor of op het einde van de aangifteperiode per rubriek te salderen. Indien het verschil op het einde van de aangifteperiode tussen de saldi van de rubrieken Verkoop en Inkoop Marge positief is, wordt over het verschil (positieve marge) BTW afgedragen volgens het hoge tarief en het BTW bedrag aangegeven bij 1a. Indien in een slip met eenzelfde stuknummer tevens op één van de BTW rekeningen wordt geboekt dan wordt de transactie opgevat als zijnde een gewone binnenlandse transactie. Het maakt geen verschil of de mutaties met de hand worden ingevoerd of geautomatiseerd via Order/Invoice of BuyIT/Supply. Indien m.b.v. Order/Invoice of BuyIt/Supply de margeregeling wordt toegepast dienen één of meer Omzetgroepen te worden geopend via: Order|Onderhoud|Omzetgroep of BuyIt|Onderhoud|Omzetgroep. Voor deze Omzetgroepen dient het Nultarief ingesteld te worden en voor de omzet- en kostenrekeningen uitsluitend rekeningen uit de gereserveerde rubrieken Verkoop en Inkoop Marge. Naar welke omzet- of kostenrekening (NLD, EUR of BTL) wordt doorgeboekt, wordt bepaald door het BTW-nummer. Bij het invoeren van documenten zoals orders, facturen en bestellingen waarop de marge regeling van toepassing is, dient uitsluitend gebruik gemaakt te worden van Notaposten die in één van de marge Omzetgroepen valt. Indien een onbelaste uitgaande nota (handmatig of geautomatiseerd via Order/Invoice) gedeeltelijk wordt geboekt op de rubriek Verkoop Marge en gedeeltelijk op een andere Omzet rubriek dan wordt deze factuur op de BTW Aangifte gedeeltelijk verwerkt onder de margeregeling (en bij positieve marge aangegeven bij 1a) en gedeeltelijk onder Omzet 0% 1e.
Rubrieknummer Verkoop Marge:

Vul hier het rubrieknummer in voor de Verkoop Marge. Verkoop Marge mag niet gelijk zijn aan Inkoop Marge!
Rubrieknummer Inkoop Marge:
Vul hier het rubrieknummer in voor de Inkoop Marge. Inkoop Marge mag niet gelijk zijn aan Verkoop Marge!
Beschikking Neg. Marge begin boekjr:
Vul hier een eventuele beschikking negatieve marge begin boekjaar in. Het is van belang het bedrag van de beschikking in te vullen voordat de eerste aangifte wordt opgesteld. De reden hiervan is dat het bedrag van de beschikking wordt verwerkt zodra er een positieve marge ontstaat en dit bedrag daarna niet meer kan worden opgegeven of gewijzigd. Dit zou bij de eerste aangifte het geval kunnen zijn.