Order|Uitvoer|Offerte d|Zoek
Order|Uitvoer|Order|Zoek
Order|Uitvoer|Factuur|Zoek
en Invoice|Uitvoer|Zoek

Via de keuze Zoek uit het Uitvoermenu (via het submenu Offerte, Order of Factuur) kunnen offertes, orders en facturen op diverse kenmerken worden teruggezocht. Na de keuze: Order|Uivoer|Factuur|Zoek of Invoice|Uitvoer|Zoek verschijnt de volgende dialoog:

Lay-out
Kies een model of lay-out waarmee of waarin de gevonden gegevens dienen te worden gepresenteerd. Via Uitvoer|Factuur|Zoek staan alle  FC-modellen (FC1 t/m FC5) ter beschikking. Overeenkomstig staan via Offerte|Zoek alle OF1 t/m OF5 en via Order|Zoek alle OD1 t/m OD5 modellen ter beschikking. Standaard is er een veelheid aan lay-outs beschikbaar. Naast modellen voor offertes, facturen of werkorders zijn er proformafacturen, overzichtslijsten met totaalbedragen, etiketten, detaillijsten etc. beschikbaar.

Regelnivo: Hiermee wordt aangegeven of de zoekopdracht uitgevoerd moet worden op detailgegevens of alleen op de standaard en eventuele extra kopgegevens. De laatste mogelijkheid wordt aanbevolen indien de zoekopdracht zich beperkt tot de kopgegevens en de bijbehorende offerte-, factuur- en orderregels niet van belang zijn. Het in de dialoog getoonde zoekresultaat is dan overzichtelijker en is sneller beschikbaar omdat alleen de kopgegevens en niet meer alle individuele regels worden getoond. Indien op regelnivo wordt gezocht worden geen lege (of blanco) offertes, orders of facturen gevonden omdat deze eenvoudig geen regels bevatten.

Bewaar zoekopdracht: Indien aangevinkt dan wordt de laatst gehanteerde zoekopdracht bewaard. In het andere geval wordt steeds begonnen met blanco velden. Dit laatste kan de voorkeur verdienen bij sterk wisselende opdrachten omdat dan de vorige gegevens niet eerst verwijderd hoeven te worden.

'Wildcards' toevoegen: Indien aangevinkt dan wordt bij Naam, Npc/ArtNr, Ref, Omschr en eventuele extra kopgegevens automatisch een * als 'wildcard' of joker voor en na de opgegeven tekenreeks gevoegd. Indien alleen op het voorkomen van een bepaalde tekenreeks wordt gezocht dan hoeft niet steeds een * voor en na de tekenreeks getypt te worden. Indien bij naam b.v. drukkerij wordt ingevuld dan wordt gezocht alsof er *drukkerij* was ingevoerd.

Zoek!: Door op Zoek! te klikken (of de Enter-toets in te drukken) wordt de zoekopdracht met het opgegeven criterium uitgevoerd en het resultaat gepresenteerd in de Hulptabel.

OK: Door op OK te klikken worden alle gevonden documenten met de geselecteerde lay-out opgemaakt. In de Hulptabel kan tevens één van de gevonden regels worden dubbelgeklikt om alleen het document op te maken waarin deze regel voorkomt.

Zoek
In de velden onder Zoek kan een voorwaarde of criterium opgegeven worden waaraan de gezochte documenten dienen te voldoen. Bij tekstvelden wordt gezocht naar exact de opgegeven tekenreeks zonder echter onderscheid tussen hoofd en kleine letters te maken. Er kan tevens naar delen van tekst gezocht worden door gebruik te maken van de tekens * en _ als zogenoemde 'wildcards' of 'jokers' . De joker: * komt overeen met 0, 1 of meer willekeurige tekens. De joker: _ komt overeen met precies 1 willekeurig teken. Door b.v. achter Omschr: _aa* in te vullen worden alle omschrijvingen gevonden met tenminste 3 tekens en waarbij zowel de 2e als de 3e letter een a is. De gevonden documenten zullen voldoen aan de opgegeven voorwaarden in alle velden. De volgende velden staan ter beschikking:

 1. FactuurNr, OfferteNr en OrderNr:
  Indien het nummer van een specifiek document bekend is dan kan dat hier worden ingevuld om b.v. een kopie op te vragen. Indien  FactuurNr (overeenkomstig OfferteNr en OrderNr) ingevuld wordt dan verdient het aanbeveling de overige velden leeg te laten. Indien immers naast het FactuurNr (of OfferteNr of OrderNr) overige velden worden ingevuld dan dienen deze velden tevens te voldoen aan de gegevens van het gevraagde document.
 2. Datum>:
  Vul hier een datum in volgens het formaat: JJJJMMDD of JJMMDD om documenten te zoeken met de opgegeven of een latere datum.
 3. OrdNr_DF, VZ_FactNr en OrderNr
  Vul hier het onderliggende ordernummer in van de gezochte (deel)factuur. Bij Order|Zoek kan hier het nummer van de (verzamel)factuur ingegeven worden waarop de gezochte order is uitgefactureerd en bij Offerte|Zoek kan hier het aan de gezochte offerte toegekende ordernummer ingevuld worden.
 4. Naam:
  Hier wordt een deel van naam vermeld waarop het gezochte document is gesteld. Indien b.v. *drukkerij* wordt ingevuld dan worden alle documenten gevonden met het woord drukkerij in de naam.
 5. Npc/ArtNr:
  Vul hier een notapostcode (code voor artikel of dienst) in die tenminste 1 keer is toegepast in de gezochte documenten. Door hier b.v. a* in te vullen dan worden alle documenten gevonden waarbij tenminste 1 keer een Npc is toegepast die begint met een a.
 6. Ref:
  Vul hier een referentie (Ref) in die tenminste 1 keer is toegepast in de gezochte documenten. Indien hier b.v. *abc wordt ingevuld dan worden alle documenten gevonden waarbij tenminste 1 keer een Ref is toegepast die eindigt op abc.
 7. Omschr:
  Vul hier een omschrijving in die tenminste 1 keer is toegepast in de gezochte documenten. Indien b.v. *a_b* wordt ingevuld dan worden alle documenten gevonden waarbij tenminste 1 keer een omschrijving is toegepast waarin ab voorkomt met daartussen een willekeurig teken zoals in 12a&b34, plakband, tapbout, afbreken, spatbord, spanband etc.

Hulptabel
In de Hulptabel worden alle gevonden documentregels getoond. De regels kunnen op- en aflopend gesorteerd op een willekeurige kolom dor resp. 1 of 2 keer op de kolomnaam te klikken. De gekozen sortering wordt bewaard zodra de dialoog bevestigend wordt afgesloten. Door één van gevonden regels (met de muis) dubbel te klikken wordt alleen het document opgemaakt waarin deze regel voorkomt. De lay-out wordt bepaald door het onder Lay-out geselecteerde model. Indien met de muis op OK wordt geklikt dan worden alle in de Hulptabel geselecteerde documenten opgemaakt in volgorde van de gekozen sortering.

Zoals bij alle uitvoervensters in Visual Enterprise wordt met de Esc-toets het venster met de gevraagde info gesloten en teruggekeerd naar bovenstaande dialoog.