BuyIt|Uitvoer|Offerte c|Zoek
BuyIt|Uitvoer|Bestelling|Zoek
BuyIt|Uitvoer|Pakbon|Zoek
en Supply|Uitvoer|Zoek

Via de keuze Zoek uit het Uitvoermenu (via het submenu Offerte, Bestelling of Pakbon) kunnen offertes (offerte-aanvragen), bestellingen en (controle)pakbonnen op diverse kenmerken worden teruggezocht. Na de keuze: BuyIt|Uivoer|Pakbon|Zoek of Supply|Uitvoer|Zoek verschijnt de volgende dialoog:

Lay-out
Kies een model of lay-out waarmee of waarin de gevonden gegevens dienen te worden gepresenteerd. Via Uitvoer|Pakbon|Zoek staan alle  PB-modellen (PB1 t/m PB5) ter beschikking. Overeenkomstig staan via Offerte|Zoek alle OA1 t/m OA5 en via Bestelling|Zoek alle BS1 t/m BS5 modellen ter beschikking.

Regelnivo: Hiermee wordt aangegeven of de zoekopdracht uitgevoerd moet worden op detailgegevens of alleen de standaard en eventuele extra kopgegevens. De laatste mogelijkheid wordt aanbevolen indien de zoekopdracht zich beperkt tot de kopgegevens en de bijbehorende offerte-, pakbon- en bestelregels niet van belang zijn. Het in de dialoog getoonde zoekresultaat is dan overzichtelijker en is sneller beschikbaar omdat alleen de kopgegevens en niet meer alle individuele regels worden getoond. Indien op regelnivo wordt gezocht worden geen lege (of blanco) offertes, pakbonnen of bestellingen gevonden omdat deze eenvoudig geen regels bevatten.

Bewaar zoekopdracht: Indien aangevinkt dan wordt de laatst gehanteerde zoekopdracht bewaard. In het andere geval wordt steeds begonnen met blanco velden. Dit laatste kan de voorkeur verdienen bij sterk wisselende opdrachten omdat dan de vorige gegevens niet eerst verwijderd hoeven te worden.

'Wildcards' toevoegen: Indien aangevinkt dan wordt bij Naam, Npc/ArtNr, Ref, Omschr en eventuele extra kopvelden automatisch een * als 'wildcard' of joker voor en na de opgegeven tekenreeks gevoegd. Indien alleen op het voorkomen van een bepaalde tekenreeks wordt gezocht dan niet steeds een * voor en na de tekenreeks getypt te worden. Indien bij naam b.v. drukkerij wordt ingevuld dan wordt gezocht alsof er *drukkerij* was ingevoerd.

Zoek!: Door op Zoek! te klikken (of de Enter-toets in te drukken) wordt de zoekopdracht met het opgegeven criterium uitgevoerd en het resultaat gepresenteerd in de Hupltabel.

OK: Door op OK te klikken worden alle gevonden documenten met de geselecteerde lay-out opgemaakt. In de Hulptabel kan tevens één van de gevonden regels worden dubbelgeklikt om alleen het document op te maken waarin deze regel voorkomt.

Zoek
In de velden onder Zoek kan een voorwaarde of criterium opgegeven worden waaraan de gezochte documenten dienen te voldoen. Bij tekstvelden wordt gezocht naar exact de opgegeven tekenreeks zonder echter onderscheid tussen hoofd en kleine letters te maken. Er kan tevens naar delen van tekst gezocht worden door gebruik te maken van de tekens * en _ als zogenoemde 'wildcards' of 'jokers' . De joker: * komt overeen met 0, 1 of meer willekeurige tekens. De joker: _ komt overeen met precies 1 willekeurig teken. Door b.v. achter Omschr: _aa* in te vullen worden alle omschrijvingen gevonden met tenminste 3 tekens en waarbij zowel de 2e als de 3e letter een a is. De gevonden documenten zullen voldoen aan de opgegeven voorwaarden in alle velden. De volgende velden staan ter beschikking:

 1. PakbonNr, OfferteNr en BestelNr:
  Indien het nummer van een specifiek document bekend is dan kan dat hier worden ingevuld om b.v. een kopie op te vragen. Indien PakbonNr (overeenkomstig OfferteNr en BestelNr) ingevuld wordt dan verdient het aanbeveling de overige velden leeg te laten. Indien immers naast het PakbonNr (of OfferteNr of BestelNr) overige velden worden ingevuld dan dienen deze velden tevens te voldoen aan de gegevens van het gevraagde document.
 2. Datum>:
  Vul hier een datum in volgens het formaat: JJJJMMDD of JJMMDD om documenten te zoeken met de opgegeven of een latere datum.
 3. BstNr_DL, VZ_PakbNr en BestelNr
  Vul hier het onderliggende bestelnummer in van de gezochte deellevering of pakbon. Bij Bestelling|Zoek kan hier het nummer van de (verzamel)pakbon ingegeven worden waarop de gezochte bestelling is uitgeleverd en bij Offerte|Zoek kan hier het aan de gezochte offerte toegekende bestelnummer ingevuld worden.
 4. Naam:
  Hier wordt een deel van naam vermeld waarop het gezochte document is gesteld. Indien b.v. drukkerij wordt ingevuld dan worden alle documenten gevonden met het woord drukkerij in de naam.
 5. Npc/ArtNr:
  Vul hier een notapostcode (code voor artikel of dienst) in die tenminste 1 keer is toegepast in de gezochte documenten. Door hier b.v. a* in te vullen dan worden alle documenten gevonden waarbij tenminste 1 keer een Npc is toegepast die begint met een a.
 6. Ref:
  Vul hier een referentie (Ref) in die tenminste 1 keer is toegepast in de gezochte documenten. Indien hier b.v. *abc wordt ingevuld dan worden alle documenten gevonden waarbij tenminste 1 keer een Ref is toegepast die eindigt op abc.
 7. Omschr:
  Vul hier een omschrijving in die tenminste 1 keer is toegepast in de gezochte documenten. Indien b.v. *a_b* wordt ingevuld dan worden alle documenten gevonden waarbij tenminste 1 keer een omschrijving is toegepast waarin ab voorkomt met daartussen een willekeurig teken zoals in 12a&b34, plakband, tapbout, afbreken, spatbord, spanband etc.
 8. Kenmerk:
  Vul hier een Kenmerk in dat tenimiste 1 keer is ingevuld in de gezochte documenten. Tijdens invoer kan bij Kenmerk bijvoorbeeld een serienummer van een duurzaam goed worden ingevuld.

Hulptabel
In de Hulptabel worden alle gevonden documentregels getoond. De regels kunnen op- en aflopend gesorteerd op een willekeurige kolom dor resp. 1 of 2 keer op de kolomnaam te klikken. De gekozen sortering wordt bewaard zodra de dialoog bevestigend wordt afgesloten. Door één van gevonden regels (met de muis) dubbel te klikken wordt alleen het document opgemaakt waarin deze regel voorkomt. De lay-out wordt bepaald door het onder Lay-out geselecteerde model. Indien met de muis op OK wordt geklikt dan worden alle in de Hulptabel geselecteerde documenten opgemaakt in volgorde van de gekozen sortering.

Zoals bij alle uitvoervensters in Visual Enterprise wordt met de Esc-toets het venster met de gevraagde info gesloten en teruggekeerd naar bovenstaande dialoog.