Mate|Crediteur|Elektronisch betalen

Vanaf februari 2014 (later uitgesteld naar augustus 2014) kan alleen nog automatisch worden betaald in het voor de SEPA (Single Euro Payment Area) afgesproken formaat. Het CLIEOP formaat wordt dan definitief vervangen door het PAIN formaat. Om gebruik te kunnen maken van het nieuwe formaat dienen de huidige banknummers omgezet te worden naar IBAN, zie voor nadere instructie: IBAN conversie. Het voordeel is dat voor buitenlandse (SEPA) betalingen geen aparte opdrachten of bestanden meer hoeven te worden aangemaakt. Het nieuwe formaat kan direct na de IBAN conversie geactiveerd worden via de menukeuze: Mate|Crediteuren|Algemeen.OK

Zodra OK wordt gegeven worden de in de dialoog getoonde posten verwerkt in een uitvoeroverzicht met samenvatting. Genoemd overzicht met samenvatting dient vervolgens uitgeprint te worden voordat verdere verwerking kan plaatsvinden. Nadat is geprint wordt de keuze: Fiatteren uit het Bewerkmenu actief waarmee de betalingsopdrachten en Memoslip kunnen worden aangemaakt. De betalingsopdrachten dienen vervolgens ingelezen en verstuurd te worden met een programma voor telebankieren. Een dergelijk programma wordt na afsluiting van een overeenkomst door de bankrelatie ter beschikking gesteld. Voor verdere instructies wordt verwezen naar de handleiding van dit programma. Nadat de opdrachten succesvol zijn verstuurd dient de aangemaakte Memoslip te worden doorgeboekt. Door de verwerking van de Memoslip worden de betaalde crediteuren afgeboekt en verzameld op rekening "Betaling Onderweg". De (bank)afschrijving wordt vervolgens in één bedrag afgeboekt op de rekening "Betaling Onderweg". Zie voor overige instellingen: Mate|Crediteur|Algemeen.

Let op! De keuze Elektronisch betalen is alleen geactiveerd indien ePay is geïnstalleerd. Indien ePay niet is geïnstalleerd wordt hierop geattendeerd waarna de bewerking in demomode wordt uitgevoerd.

Banknummer of Postbanknummer
Selecteer hier het banknummer of het postbanknummer van de opdrachtgever

Overzicht betaalde posten
Kies hier een gewenst overzicht of aanverwant document waarin de te betalen posten worden verwerkt.
Standaard is geïnstalleerd:
* Betaald per CLIEOP03.bpc.rtf
Lijst met de te betalen posten per crediteur inclusief opdrachtbrief

Hulptabel
In de Hulptabel worden alle te betalen posten getoond met een totaaltelling. Indien geen enkele post wordt geselecteerd worden alle betaalbaar gestelde posten betaald. Door in de grijze linker kolom te klikken (waarin het naar rechts wijzende pijltje zichtbaar is) kan één bepaalde post worden geselecteerd. Door in deze kolom te klikken op andere rijen terwijl de Ctrl-toets wordt ingedrukt kunnen meerdere posten geselecteerd worden. De geselecteerde posten kunnen weer ongedaan gemaakt worden door nogmaals te klikken terwijl de Ctrl-toets wordt ingedrukt.
Tevens kunnen het betalingskenmerk en het te betalen bedrag per post worden gewijzigd. Klik hiertoe op het te wijzigen bedrag en geef een ander bedrag in en druk op de Enter-toets of klik op het volgende te wijzigen bedrag. De te betalen bedragen kunnen alleen verlaagd worden maar niet verhoogd tot boven het oorspronkelijke openstaande bedrag. Indien bedragen gereduceerd worden tot nul dan worden deze posten beschouwd als niet geselecteerd.
Met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag kan de kolom met bedragen doorlopen worden. Een bepaalde post kan tevens verwijderd worden door op de Backspace-toets of de Delete-toets te drukken. Het te betalen bedrag wordt hierdoor nul waarna met de pijltjestoetsen de lijst verder kan worden doorlopen.
De verschillende selectie methoden kunnen worden gecombineerd. Bij bijvoorbeeld een lange lijst openstaande posten waarvan slechts enkele moeten worden betaald kunnen met de muis en de Ctrl-toets worden geselecteerd nadat eventueel eerst de betreffende bedragen nog zijn verlaagd.

De Hulptabel kan tevens op- of aflopend gesorteerd door met de muis resp. één of twee keer op de gewenste kolomnaam te klikken. Hiermee wordt tevens de volgorde van de gegenereerde uitvoer bepaald. Na OK wordt de laatst gekozen sortering bewaard. Standaard is aflopend gesorteerd op Rekeningnummer, Datum en Stuknummer.

Kalender
Met de kalender kan de gewenste verwerkingsdatum door Interpay van het ClieOp03 bestand worden opgegeven. De verwerkingsdatum kan tot 30 dagen na de aanmaakdatum worden opgegeven.