Mate|Aangifte|Algemeen:Algemeen

Op het tabblad 'Algemeen' worden algemene instellingen ingevoerd betreffende BTW-Aangifte en ICP-Opgaaf.

BTW en ICP in XBRL
Deze keuze wordt aangevinkt indien de BTW aangiftes en ICP opgaven in XBRL moeten worden opgesteld. Opgaven en aangiftes kunnen vanaf versie 11301-032 in zowel XML als in XBRL worden aangemaakt. Het nieuwe XBRL formaat is het enige formaat dat via DigiPoort ingediend kan worden. Inzending via DigiPoort wordt verplicht voor aangiftes vanaf boekjaar 2014. In administraties over 2014 wordt de keuze automatisch aangevinkt en kan niet meer uit geschakeld worden. Aangiftes over 2013 mogen (niet verplicht) ook via DigiPoort worden verzonden. Het wordt aanbevolen om deze optie aan te vinken zodra Visual Enterprise 11301-032 is geïnstalleerd. Om de aangiftes via DigiPoort in te dienen, kan gebruik gemaakt worden van de Astona SBR Verzendfaciliteit danwel van een verzendfaciliteit van derden.

Onderdeel Fiscale Eenheid voor de OB.
Deze keuze wordt aangevinkt indien deze maatschappij zelf geen BTW-Aangifte doet omdat deze een onderdeel is van een fiscale eenheid. De maatschappij kan echter wel een ICP-Opgaaf indienen onder haar eigen OB-nummer. Hierbij dient tevens het OB-nummer van de fiscale eenheid opgegeven te worden in het tabblad Belastingplichtige.

BTW Aangifte
Per Maand    Per Kwartaal    Per Jaar

Hier dient de aangifte frequentie voor de OB te worden opgegeven. De aangifte frequentie wordt in overleg met de belastingdienst vastgesteld en kan aan het begin van het boekjaar wijzigen. In Visual Enterprise worden uitsluitend kalenderkwartalen ondersteund en geen boekjaarkwartalen.
Invulformulier:
Kies uit de lijst één van de beschikbare X-Form aangifte formulieren. Standaard wordt de X-Form 'AangifteOB.Aob.mdl' geïnstalleerd. Dit invulformulier wordt automatisch ingevuld onder toepassing van de standaard regels voor de OB aangifte. Indien voor u afwijkende regels gelden b.v. omdat u van de belastingdienst toestemming heeft verkregen om de omzetbelasting pas af te dragen nadat de betreffende debiteuren hebben betaald kan een aangepast model worden geleverd (de belastingdienst verleent overigens slechts in uitzonderlijke gevallen toestemming om voor de OB het factuurstelsel voor inkomende nota's en het kasstelsel voor uitgaande nota's te hanteren). Een andere mogelijkheid is het gebruik van een blanco invulformulier dat na het openen niet wordt ingevuld.
BTW afronden op invulformulier
Door deze keuze aan te vinken worden de door de computer berekende bedragen afgerond op hele euro's. Bij het doorboeken ontstaat er dan geen betalingsverschil. De belastingdienst verleent toestemming om de aan te geven belastingbedragen BTW Hoog en Laag naar beneden af te ronden. Indien deze keuze niet wordt aangevinkt kan dit een voordelig betalingsverschil op leveren dat afgeboekt wordt op de grootboekrekening Betalingsverschillen (zie tabblad: Rekeningnummers). Indien deze keuze wel wordt aangevinkt dan blijft dit verschil openstaan in rubriek BTW rekeningen en zal het gecumuleerde betalingsverschil handmatig moeten worden afgeboekt b.v. aan het einde van het boekjaar .

ICP Opgaaf
ICP Aangeven

Door deze keuze aan te vinken kan een ICP opgaaf worden aangemaakt via Mate|Aangifte|ICP-Opgaaf. Vanaf versie V10910-029 kan de ICP opgaaf niet meer automatisch bij de BTW aangifte worden gevoegd. De reden is dat per 1 januari 2010 de BTW Aangifte en de ICP Opgaaf als onafhankelijk wordt gezien. Zo het zijn dat een bedrijf eens per jaar BTW aangifte moet doen en elke maand een ICP opgave moet indienen. De mogelijke aangifte frequenties van de ICP opgaven is net als bij de BTW aangifte per maand, per kwartaal of per jaar. De belastingdienst geeft er de voorkeur om i.t.t. BTW aangiften geen lege ICP-opgaven in te dienen. Indien geen ICP opgaaf voor een bepaalde periode wordt ingediend maar er wel intracommunautaire leveringen en/of diensten hebben plaatsgevonden dan worden deze leveringen en/diensten in de volgende opgave vermeld.
ICP Opgaaf formulier
Kies uit de lijst één van de beschikbare ICP opgave formulieren. Standaard wordt 'OpgaafICL.Oic.mdl' geïnstalleerd. Het is mogelijk om voor dit formulier een aangepast model te leveren.

Veldnamen voor BTW-nummer
Voor de BTW nummers gelden vanaf versie 029 gewijzigde regels. Zie BTW identificatienummers.
Veldnaam debiteuren

Selecteer hier één van de veldnamen uit de debiteurenrubriek waarachter het BTW-nummer wordt ingevuld. Indien gekozen wordt voor <Leeg> dan wordt geen enkele veldnaam gereserveerd. Hierdoor vervalt b.v. de keuze 'ICT-Lijst' uit het Debiteurenmenu van Mate en stoppen bij de eerst volgende slipmutatie de registraties voor de rubrieken 3a, 3b en 3c van de Aangifte Omzetbelasting alsmede de registraties voor de ICP Opgaaf.
Veldnaam crediteuren
Selecteer hier één van de veldnamen uit de crediteurenrubriek waarachter het BTW-nummer wordt ingevuld. Indien gekozen wordt voor <Leeg> dan wordt geen enkele veldnaam gereserveerd. Hierdoor stoppen bij de eerst volgende slipmutatie de registraties voor de rubrieken 2a, 4a en 4b van de Aangifte Omzetbelasting.